Wintercup Sneek

de Potten Sneek-Offingawier De Potten 2-38, Offingawier